Regulament

“Inspirație PEPCO”

Regulile Programului Promoțional

 

Clauza 1.

Prevederi Generale

 1. Aceste reguli (“Regulile”) detaliază termenii și condițiile în baza cărora este derulat și gestionat programul promoțional “Inspirație PEPCO” (“Programul”) și sunt obligatorii pentru toate persoanele participante.
 2. Programul este organizat de către societatea GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Frumoasă, nr. 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23996/1992, cod fiscal nr. RO2786908, având cont bancar nr. cont RO92 INGB 0001 0082 0422 8910, deschis la ING NV Amsterdam Bucharest Branch, reprezentată legal de Administrator Mircea Pascu si Director Economic Florina Voevod în calitate de ORGANIZATOR, pentru și în numele societății PEPCO RETAIL S.R.L. (“PEPCO” sau „Beneficiarul”) societate înființată conform legislației din România, cu sediul social în Strada Ceasornicului, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comertului cu Nr. J40/4655/2013, Cod Fiscal RO 31477663, având contul nr. RO14BACX0000000854986001, deschis la Unicredit Bank, reprezentată legal de Administrator Anca Radu și de Director Financiar Polina Pocitari, în calitate de Beneficiar.
 3. Organizatorul declară că Programul nu este loterie, joc de noroc, tombolă, nefiind aplicabilă legislația jocurilor de noroc (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Lege).
 4. Premiile sunt oferite de către PEPCO.
 5. Detalierea Programului se află la adresa www.inspiratie.pepco.ro, pe profilul deținut ca parte din rețeaua socială online Facebook®, disponibil la: www.facebook.com/PEPCO.romania (“Fanpage”) și în postarea “PEPCO Inspirație” (“Postarea PEPCO Inspirație”). Regulile concursului vor fi disponibile pe www.inspiratie.pepco.ro și pe www.pepco.ro și pe Fanpage.
 6. Prin participarea la acest Program, se prezumă acceptarea, cunoașterea și respectarea integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentelor Reguli, precum și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor din prezentele Reguli. Participarea la acest Program implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentelor Reguli.

 

Clauza 2.

Perioada Programului

 

 1. Programul începe pe 25 octombrie 2018 și se va derula pe perioadă nedeterminată.
 2. Organizatorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulile, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe oricând desfășurarea Programului, cu condiția înștiințării prealabile a persoanelor participante cu privire la orice modificare. Oraice modificări/completări aduse Regulilor vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin publicarea pe website-ul www.inspiratie.pepco.ro, înainte ca acestea să devină aplicabile. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactiv și toate persoanele participante vor beneficia de drepturile deja obținute, urmând ca modificările să producă efecte de la data publicării lor.
 3. Programul are aplicabilitate și se va derula în România. 

 

Clauza 3.

Regulile Programului

 1. În Program pot participa toate persoanele fizice care întrunesc următoarele condiții: (a) au domiciliul sau reședința stabilă pe teritoriul României; (b) persoane care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și care au capacitate deplină de exercițiu în înțelesul legii; (c) persoane care sunt de naționalitate română (“Participanții”).
 2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane: (a) angajații companiei GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L și ai partenerilor acesteia; (b) angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Programului; (c) rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii / părinți, frați / surori, soț / soție) nu au dreptul de a participa la acest Program.
 3. Participarea în Program este voluntară.
 4. Pentru a participa în Program, Participanții trebuie să urmeze una dintre procedurile următoare:
  1. (i)
   1. Participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
    1. Să aibă un cont verificat, personalizat și activ pe unul dintre următoarele servicii: Facebook®, Instagram® sau Twitter® (denumite colectiv “Serviciile” și individual “Serviciul”), care să conțină date autentice, care să aparțină Participantului;
    2. Să își dea acordul ca informațiile publice postate pe profilul Participantului să fie accesate atunci când utilizează site-ul inspiratie.pepco.ro;
    3. Să posteze pe profilul lor de pe unul dintre Servicii o poză sau un video (“Proiectul”) ilustrând o modalitate de utilizare a produselor PEPCO și adăugând acelei postări hashtag-ul #inspiratiePEPCO. Proiectul poate să conțină imaginea Participantului sau a unui copil sub vârsta de 16 ani dacă Participantul este reprezentantul legal / tutorele copilului. (“Copil”).
    4. Să accepte Regulile și să își acorde consimțământul expres și neechivoc pentru procesarea datelor cu caracter personal ale Participanților, precum: a numelui de utilizator folosit pentru Serviciile în cauză sau numele și prenumele, după cum apare pe profilul ficărui Participant, imaginea Participantului sau a Copilului (dacă este implicat în Proiect), precum și cu publicarea Proiectului și cu utilizarea imaginii Participantului sau a Copilului (dacă este implicat în proiect) prin oferirea unui răspuns afirmativ la comentariul adăugat de Organizator la Proiect, al cărui șablon este inclus în Anexa 1.
  2. (ii)
   1. Înscriind o postare în Program prin completarea unui formular de aplicare disponibil pe www.inspiratie.pepco.ro (“Formularul”), al cărui șablon este inclus în Anexa 2. Pentru a participa în Program prin modul descris mai sus, toți Participanții trebuie să trimită Formularul Proiectului, să acorde acces site-ului inspiratie.pepco.ro la Proiectul pe care dorește să-l posteze, și să își dea consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal, precum: nume, prenume, adresă de e-mail, imaginea Participantului sau a Copilului său (dacă acesta este implicat în Proiect), precum și la publicarea Proiectului și la utilizarea imaginii Participantului sau a Copilului său (dacă acesta este implicat în Proiect).
 5. Orice Participant poate participa în Program de mai multe ori și poate înscrie oricâte Proiecte. Totuși, Premiul la care se face referire în Clauza 5 poate fi câștigat o singură dată.
 6. Participanții pot participa în Program doar în numele lor. Nu se vor accepta conturi personale create pe Serviciile noastre care utilizează date ale unor terți sau în vederea creării Proiectelor în beneficiul unor terți.
 7. Programul nu poate include conținut obscen, jignitor, ofensator al drepturilor fundamentale și bunelor moravuri. Proiectul trebuie să fie rezultatul muncii originale a Participantului și nu va încălca legea sau drepturile unor terțe părți. Dacă Proiectul încalcă drepturile unor terțe părți, precum drepturi de autor sau drepturi la mărci înregistrate sau este necorespunzător, jignitor, vulgar sau dacă încalcă/aduce atingere anumite practici, credințele religioase sau include conținut care este considerat condamnabil sau inacceptabil, și de asemenea dacă Proiectul conține mențiuni care fac reclamă unor competitori PEPCO sau produse ale competitorilor PEPCO, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza să accepte un astfel de Proiect, chiar dacă Proiectul este înscris prin metodele descrise în Regulile din prezentul Program.
 8. Dacă se descoperă că regulile au fost încălcate, Participantul poate fi descalificat de către Organizator din cadrul Programului.
 9. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele întreruperi care pot apărea în cursul operării link-urilor de telecomunicații, servere, interfețe, browsere, platforme ale oricăruia dintre Servicii, în afara unei abateri intenționate a Organizatorului.  Participanților din Program nu li se va deconta niciun cost sau alte cheltuieli suportate de acesta. Participantul nu obține Premiulprin simpla participare în Program.
 10. Prin adăugarea hashtag-ului #inspiratiePEPCO la fotografia sau video-ul tău sau prin urcarea fotografiei sau video-ului tău folosind Formularul și îndeplinirea celorlalte condiții specificate mai sus, fotografia sau video-ul devine un Proiect, iar persoana care le-a înscris devine un Participant în Program. Astfel, Participantul acceptă și este întru totul de acord să respecte prezentele Reguli.
 11. Participantul își dă consimțământul pentru ca Organizatorul să adauge comentarii, în conformitate cu Anexa 3 sau să primească e-mailuri în conformitate cu Anexa 4, aceste mesaje nefiind considerate, în acest caz, informații comerciale.
 12. În plus, prin acceptarea regulilor, fiecare Participant confirmă că: (a) absolvă în totalitate toate Serviciile de orice răspundere sau responsabilitate; (b) că Programul nu este în nici un fel sponsorizat, sprijinit sau gestionat, sau asociat cu, niciunul dintre Servicii.
 13. Serviciile nu vor fi făcute responsabile pentru Program. Toate întrebările, comentariile și plângerile în legătură cu Programul trebuie să fie adresate doar Organizatorului, și nu altor persoane. În mod particular, acestea nu trebuie să fie adresate deținătorilor sau administratorilor Serviciilor. 

 

Clauza 4.
 Regulile pentru Acordarea Titlului de Inspirația Săptămânii

 1. Proiectele urcate pe unul dintre Servicii și trimis prin Formular în fiecare săptămână din Perioada Programului de luni de la 00:00 până duminică 23:59 sunt considerate proiecte eligibile într-o săptămână dată din durata Programului.
 2. Proiectele astfel colectate sunt evaluate ulterior de către echipa Organizatorului și a PEPCO Retail SRL, pe baza următoarelor criterii principale, dar neexclusive:
  1. O utilizare creativă și estetică a produselor PEPCO în fotografie,
  2. Evitarea apariției unor branduri competitoare în fotografie
  3. Fotografia și set up-ul prezentat sunt adecvate sezonului curent (de exemplu, să nu apară brazi împodobiți în luna iulie)
  4. Calitatea bună a fotografiei (ținând cont de următoarele criterii: claritate și luminozitate).
 3. Editorul Organizatorului selectează un Proiect în fiecare săptămână din perioada Programului, care este premiat cu titlul “Inspirația Săptămânii”.
 4. Editorul are voie să aplice criterii de evaluare suplimentare, care să reflecte natura specifică a Proiectelor. Editorul Organizatorului evaluează Proiectele fără a intra în contact cu datele personale ale autorilor lor. Dacă apare o situație de orice fel care ar putea să afecteze imparțialitatea evaluării Editorului, Editorului va fi obligat să se abțină de la a evalua un anumit Proiect.
 5. Participantul care a înscris un Proiect prin metoda indicată în: (i) Clauza 3.4 (i) a Regulilor, și al cărui Proiect a câștigat titlul de “Inspirația Săptămânii” va primi un comentariu sub Proiectul lui. Șablonul comentariului se regăsește în Anexa 3 la aceste Reguli; (ii) Clauza 3.4 (ii) a Regulilor, și al cărui Proiect a câștigat  titlul de “Inspirația Săptămânii” va primi un email. Șablonul emailului se regăsește în Anexa 4 la aceste Reguli. Participantul al cărui Proiect a câștigat  titlul de “Inspirația Săptămânii” și care dorește să primească Premiul trebuie să furnizeze datele personale necesare pentru a i se înmâna Premiul, în conformitate cu informațiile primite de la Organizatori, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora. Dacă Participantul nu furnizează informațiile cerute în perioada specificată mai sus, Participantului i se va retrage dreptul de a primi Premiul.
 6. Inspirația Săptămânii va fi anunțată în fiecare marți din perioada Programului, pe www.inspiratie.pepco.ro și pe Fanpage ca o postare separată.
 7. Inspirația Săptămânii va fi apoi publicată pe inspiratie.pepco.ro, dar numai după ce câștigătorul își va acorda consimțământul expres și neechivoc și datele personale, așa cum se detaliază mai sus.  

 

Clauza 5.
Premiile 

 1. Participantul al cărui Proiect câștigă titlul de “Inspirația Săptămânii” (“Câștigător”) are dreptul la un premiu în forma unui voucher de cumpărături de 50 RON, valabil în orice magazin PEPCO din România (“Premiul”).
 2. Premiul va fi trimis prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala Organizatorului. Premiul va fi trimis în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Câștigătorul i-a trimis un mesaj Organizatorului ca răspuns la informația primită de Organizator, în conformitate cu Clauza 4.5 a prezentelor Reguli.
 3. Dacă Organizatorul adresează întrebări suplimentare cu privire la livrarea Premiului, Câștigătorul se angajează să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare din momentul primirii mesajului/comentariului din partea Organizatorului.
 4. Dacă un Câștigător nu furnizează datele detaliate în Anexa 3 sau Anexa 4 în perioada de timp indicată de Reguli, se va considera că Participantul  a renunțat în mod definitiv și irevocabil la dreptul la premiu și la orice pretenții în legătură cu Premiul.
 5. Organizatorul și PEPCO nu sunt responsabili pentru acuratețea și autenticitatea datelor Participanților, inclusiv ale Câștigătorilor, inclusiv în ce privește imposibilitatea de a-i contacta sau de a le livra Premiile din motive atribuibile Participantului, mai ales dacă Participantul nu a furnizat Organizatorului adresa corectă la care dorește să i se livreze Premiul sau dacă nu a furnizat datele specificate în Reguli sau dacă datele furnizate sunt incomplete sau nu mai sunt de actualitate. În cazul în care titlul “Inspirația Săptămânii” se acordă unei persoane care nu întrunește condițiile specificate în Reguli, această persoană renunță la drepturile sale în legătură cu Premiul. Dacă neeligibilitatea se descoperă după livrarea Premiului, persoana va fi obligată să-l returneze fără întârziere.
 6. Participanții nu au posibilitatea de a schimba Premiile cu alte bunuri.
 7. Câștigătorii nu pot transfera dreptul de a primi Premii unor terți.
 8. În conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal, nu sunt impozabile veniturile obținute în bani și/sau în natură din premii sub valoarea sumei în cuantum de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.
 9. Apple nu este implicat în concursurile săptămânale.

 

Clauza 6.

Publicarea Inspirației

 1. Participantul în Proiect este de acord cu publicarea Proiectului lui/ei și a imaginii lui/eu sau a imaginii Copilului (dacă acesta este implicat în Proiect) pe website-ul www.inspiratie.pepco.ro, precum și a următoarelor date cu caracter personal: numele de utilizator folosit de Participant pe unul dintre Servicii sau numele și prenumele Participantului și descrierea pe care acesta a dat-o Proiectului său.
 2. Prin acordarea consimțământului la care se face referire mai sus, Participantul este de acord cu o publicare gratuită în Proiect a imaginii sale sau a imaginii Copilului său (dacă acesta este implicat în Proiect). Consimțământul include și publicarea Proiectului, total sau parțial, fără restricții, de către Organizator și PEPCO în scopuri legate de organizarea Programului, prin diseminarea Proiectului. În același timp, Participantul este de acord cu utilizarea imaginii sale sau a imaginii Copilului său (dacă acesta este implicat în Proiect), incluse în Proiect, atât de Organizator cât și de PEPCO, precum și de către persoane autorizate de aceștia, în scopuri legate de organizarea Programului. Consimțământul de mai sus se aplică și publicării imaginii în presă sau pe Internet. Prin acordarea consimțământului la care se face referire mai sus, Participantul renunță la orice tip de pretenții, prezente sau viitoare, cu precădere pretenții împotriva Organizatorului sau PEPCO în legătură cu o remunerație sau orice alte drepturi pentru utilizarea imaginii/lor menționate mai sus, în scopurile ante-menționate.
 3. Prin acordarea consimțământului la care se face referire mai sus, Organizatorul are dreptul de a șterge o parte din descrierea Participantului, de a schimba descrierea Participantului sau de a adăuga alte descrieri pentru Proiectul submis.
 4. Acordarea consimțământului pentru publicarea Proiectului este voluntară însă este necesară pentru participarea în Program.  

 

Clauza 7.

Licențe. Drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

 1. Prin participarea în Program, Participanții acordă în favoarea PEPCO/Organizatorului o licență perpetuă, scutită de redevențe, non-exclusivă, globală pentru exercitarea drepturilor patrimonial în legătură cu Proiectul în vederea realizării scopului Programului, precum și pentru orice alt scop, dar mai ales în scopul activităților promoționale întreprinse de PEPCO, cu privire la următoarele domenii de utilizare:
  1. a) Editarea și reproducerea: efectuarea de copii utilizând orice tehnologie, inclusiv înregistrarea magnetică, audiovizuală, optică, imprimare, computer, indiferent de înregistrarea și formatul media, dimensiunile, forma, tehnologia, îndosarierea, tipul și metoda de distribuție sau promovare către public;
  2. b) Accesarea memoriei calculatorului, înregistrarea temporară sau permanentă și realizarea de copii a acestor înregistrări; arhive;
  3. c) Accesarea rețelelor IT și a altor forme de transmitere de date, de exemplu, SMS, MMS, etc. și comunicare interactivă;
  4. d) Accesarea rețelelor multimedia, inclusiv Internetul și telefonia mobilă;
  5. e) Transmiterea folosind mijloace IT și de telecomunicații de transmitere a imaginilor.
 2. Participantul e de acord ca PEPCO să îi folosească numele și prenumele sau numele de utilizator pentru a publica Proiectele în maniera specificată în Secțiunea 6 a Regulilor, precum și să selecteze titlurile de “Inspirația Săptămânii” și să anunțe rezultatele Programului.
 3. PEPCO dobândește toate drepturile patrimoniale de autor pentru Proiectele Câștigătoare, conform legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe (Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe), în măsura specificată în clauza 7.1.. În acest sens, Câștigătorii declară că Premiul primit conform prezentelor Reguli reprezintă o remunerație suficientă și echitabilă pentru efectuarea transferului către Organizator/PEPCO a Proiectului Câștigător și al drepturilor patrimoniale de proprietate intelectuală.
 4. Participantul își acordă consimțământul irevocabil și necondiționat pentru exercitarea și predarea drepturilor derivate pentru Proiectul câștigător cu privire la câmpurile de utilizare la Clauza 7.1, inclusiv la încorporarea, în sumă sau în parte, la opțiunea PEPCO, într-o altă lucrare, inclusiv o lucrare artistică, audiovizuală, multimedia, audio sau într-o combinație de astfel de lucrări, și pentru diseminarea publică a acestora în domeniile de utilizare specificate în Clauza 7.1 sau prin încorporarea sau combinarea cu o lucrare sau creație diferită de Proiect.
 5. Participantul în Program renunță la orice pretenții de remunerare pentru utilizarea Proiectului, inclusiv, dar mai ales, pentru diseminarea Proiectului pe website, Fanpage și orice alte metode prin care Proiectul este arătat publicului.
 6. Participantul își asumă și se obligă necondiționat că, în cazul în care un terț sau terțe părți intentează o acțiune împotriva Organizatorului sau a PEPCO pentru încălcarea drepturilor de autor sau a oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală aparținând acelor terți în Proiect, Participantul se va alătura sau va înlocui de urgență în locul sau alături de PEPCO sau de Organizator ca parte implicată. Participantul va despăgubi PEPCO sau Organizatorul pentru orice cheltuieli în legătură cu orice acțiune în instanță, inclusiv, dar mai ales, cheltuielile cu reprezentarea legală și cu un verdict pronunțat de către o instanță finală și la care nu se poate face recurs. Dacă o plângere ca cea descrisă mai sus este înaintată, PEPCO sau Organizatorul trebuie să anunțe Participantul de urgență, la adresa furnizată de către Participant, și să îl facă parte din caz. 

 

Clauza 8.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

 1. PEPCO este Operatorul datelor cu caracter personal furnizate de către Participanții în Program.
 2. PEPCO prelucrează toate datele cu caracter personal ale Participanților în scopul implementării Programului. Aceste date includ: numele de utilizator/numele și prenumele care sunt folosite de ei pe unul dintre Servicii, adresa de e-mail și imaginea Participantului sau a Copilului acestuia (dacă acesta este implicat în Proiect). Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților se bazează pe consimțământul acordat Organizatorului de către Participanți, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. Consimțământul este acordat în conținutul Formularului sau printr-un răspund afirmativ la comentariul inclus în Anexa 1. Acordarea consimțământului este voluntară. Totuși, acesta este necesar pentru a putea participa în Program și a primi Premiul.
 3. În cazul Câștigătorilor, PEPCO prelucrează și următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de livrare a premiului (stradă, bloc și numărul apartamentului, cod poștal, oraș), adresă de email. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de a acorda Premiul câștigătorului și de a îndeplini obligațiile fiscale. Respectarea legii și îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date. Prin trimiterea mesajului către Organizator cu aceste date incluse, Participanții sunt de acord cu prelucrarea acestor date, în conformitate cu Anexa 3 sau Anexa 4 a e-mailului la care se face referire la Clauza 4.5. Deși transmiterea datelor personale este voluntară, aceasta este o condiție necesară pentru primirea Premiului, netransmiterea acestora conducand la invalidarea persoanei in cauza drept castigator.
 4. Participantul are dreptul să acceseze, să rectifice și să solicite restricționarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal. Participantul are dreptul ca datele sale să fie șterse. Totuși, ștergerea sau solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal înainte de finalizarea Programului va descalifica Participantul din Program. În măsura în care prelucrarea anumitor date se realizează pentru îndeplinirea unor obligații legale ale Operatorului sau ale Organizatorului, restricționarea prelucrîrii sau stergerea datelor ar putea fi imposibile. Participantul mai are și dreptul de a se opune prelucrării continuate ale datelor sale personale și să își retragă consimțământul pentru procesarea datelor, dacă acesta a fost acordat. Retragerea consimțământului nu va afecta procesarea pe baza consimțămantului acordat inainte de retragerea lui. Participantul are dreptul la portabilitatea datelor sale. De asemenea, Participantul are dreptul de a se adresa cu o plângere autorității de supraveghere: www.dataprotection.ro.
 5. Datele Participanților vor fi stocate pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile mai sus menționate, respectiv pentru desemnarea câștigătorilor și livrarea premiului, pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor ce revin Operatorului sau Organizatorului potrivit prevederilor legale, dar și pentru perioada necesară apărării drepturilor sale împotriva unor posibile reclamații primite din partea Participanților. Datele Participanților care nu au câștigat vor fi stocate pentru maxim 3 ani de la ultima înscriere a Participantului în Program. Datele Câștigătorilor vor fi stocate pentru maxim 5 ani de la finalul anului în care Premiul i-a fost acordat Câștigătorului. PEPCO își ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate de către Participant. Datele sunt protejate împotriva accesului persoanelor neautorizate.
 6. PEPCO declară că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 a Parlamentului European și a Consiliul din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și a liberei circulații a acestor date și de abrogare a Directivei 46/95/CE, precum și orice alte reglementări naționale și/sau comunitare aplicabile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.
 7. În scopul gestionării Programului, al desemnării câștigătorilor, al livrării premiilor, datele personale ale Participanților sunt încredințate pentru prelucrare către GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Str. Frumoasă, nr. 39, Sector 1 și către furnizorii de servicii de curierat care sunt ținuți de obligații de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal. Destinatari ai datelor pot fi și colaboratori PEPCO sau ai Organziatorului, persoane autorizate de către PEPCO sau Organizator care, prin serviciile pe care le prestează sunt implicați în organuzarea si derularea prezentei campanii, precum furnizori de servicii IT care pot avea acces la date în mod incidental, furnizori de servicii de contabilitate etc. Datele cu Caracter Personal ale Participantului nu vor fi transferate către o altă țară sau unei organizații internaționale.
 8. Pentru orice chestiune legată de procesarea datelor cu caracter personale, precum și pentru exercitarea drepturilor lor, Participanții pot lua legătura cu Responsabilul cu Protecția Datelor Personal prin email la  iodo@pepco.eu.

 

Clauza 9.

Reclamații

 1. Toate reclamațiile în legătură cu Proiectul pot fi depuse în scris, prin poștă cu confirmare de primire sau curier, la adresa PEPCO (Strada Ceasornicului, nr. 17, Sector 1, Bucureşti), cu mențiunea “Program PEPCO”, în decurs de 14 zile calendaristice de la anunțarea Inspirației Săptămânii, din săptămâna în care Participantul care face reclamația a participat în Program. Termenul de 14 zile calendaristice este un termen de decădere. Reclamațiile care depășesc acest termen nu vor produce efecte legale, nefiind luate în considerare deoarece au fost tardiv introduse.
 2. Reclamațiile trebuie să includă: numele și prenumele Participantului și adresa la care trebuie să fie trimis răspunsul Organizatorului, motivul reclamației și conținutul cererii.
 3. Plângerile sunt analizate pe baza Regulilor și a legilor aplicabile în România.
 4. Plângerile vor fi soluționate de către Organizator în 7 zile lucrătoare de la primirea lor.
 5. Organizatorul va notifica Participantul cu privire la metoda prin care i-a soluționat reclamația, prin poștă.
 6. Participantul se supune voluntar procedurii de soluționare a plângerilor și nu este o condiție preliminară unei eventuale acțiuni în instanță.
 7. Organizatorul, PEPCO și Participanții vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă toate conflictele care ar putea să apară în urma Regulilor sau în legătură cu organizarea Proiectului. Disputele care rămân nerezolvate după ce s-au depus toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente pe teritoriul României. 

 

Clauza 10.

Altele

 1. Suplimentar față de clauzele Regulilor prezentului Program, Organizatorul este îndreptățit să modifice Regulile din motive întemeiate, precum:
  1. a) eliminarea ambiguităților cu privire la interpretarea clauzelor Regulilor
  2. b) consecvența principiilor pe baza cărora se derulează și gestionează Programul;
  3. c) introducerea unor premii suplimentare care să fie oferite ca parte din Program;
  4. d) prevenirea abuzării sau încălcării Regulilor într-un alt fel;
  5. e) modificarea duratei Programului;
  6. f) schimbarea legilor aplicabile care au un impact direct asupra Regulilor.
 2. Lista motivelor întemeiate menționate la punctul 10.1 de mai sus nu este exhaustivă.
 3. Nu se pot modifica obligațiile de bază ale Organizatorului indicate în acest Reguli, inclusiv, și mai ales, obligația acestuia de a livra Premiile. Modificările nu pot afecta nici drepturile Participanților pe care aceștia le-au avut înainte de modificarea regulilor.
 4. Regulile pot fi consultate în mod gratuit de orice solicitant la sediul Organizatorului și pe website-ul inspiratie.pepco.ro și pe website-ul www.pepco.ro și pe pagina de Facebook PEPCO Romania - https://www.facebook.com/pepco.romania/.
 5. Exceptând cazul în care Regulile specifică altceva, toate costurile legate de participarea în Program, inclusiv taxa de acces la Internet, vor fi suportate de către Participantul în Program.
 6. Regulile intră în vigoare la data de începere a Programului. 

 

***

Anexa 1 Comentariile Organizatorului

Dacă dorești să participi în Programul Promoțional numit “Inspirație PEPCO”, te rugăm să răspunzi cu “DA” la acest comentariu. În înțelegerea noastră, prin mesajul tău ești de acord ca PEPCO să îți prelucreze numele de utilizator sau numele complet și imaginea ta și a copilului căruia îi ești părinte sau tutore și care nu a împlinit 16 ani (dacă o astfel de imagine este inclusă în Proiect) în scopuri relevante participării în Program și a publicării Proiectului tău, împreună cu imaginile încorporate în el și a descrierii de pe website-ul www.inspiratie.pepco.ro și că accepți conținutul Regulilor. 

Regulile Programului sunt disponibile la: www.inspiratie.pepco.ro/regulament, www.pepco.ro sau pe Fanpage Facebook. 

 

***

 

Anexa 2 Formular de înscriere

- Declar că am citit Regulile Programului Promoțional numit “Inspirație PEPCO”, disponibile pe: www.inspiratie.pepco.ro/regulament, www.pepco.ro sau pe Fanpage Facebook și că sunt de acord cu clauzele acestuia, fără nicio rezervă, și declar că întrunesc toate condițiile de participare ale Programului.  

Sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Regulile Programului Promoțional numit “Inspirație PEPCO”, disponibile pe: www.inspiratie.pepco.ro/regulament, a următoarelor date cu caracter personal:

 1. a) Nume și prenume / nume de utilizator
 2. b) Adresă de e-mail
 3. c) Imaginea/imaginile incluse în Proiect. 

Sunt de acord cu utilizarea imaginii incluse în Proiect și a imaginii copilului meu, pentru care sunt responsabil ca părinte/tutore (dacă o astfel de imagine este inclusă în Proiect) în scopul relevant participării în Programul Promoțional “Inspirație PEPCO”, în conformitate cu Programul Promoțional “Inspirație PEPCO”. În același timp, declar că Proiectul nu include imaginea unui copil care a împlinit 16 ani.  

 

***

 

PEPCO RETAIL S.R.L. societate înființată conform legislației din România, cu sediul social în Strada Ceasornicului, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, este operatorul datelor tale cu caracter personal (“Operator”).

Pentru toate solicitările legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te rugăm să contactezi responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal prin email, la iodo@pepco.eu.

Datele vor fi prelucrate pentru a da posibilitatea Organizatorului Programului Inspirație PEPCO (“Program”) să te contacteze și să-ți trimită premiul, pe baza consimțământului tău, precum și să se apere cu privire la plângeri ale participanților în Program sau ale terților, pentru a analiza plângeri și să își îndeplinească obligațiile legale care îi revin.

 

***

 

Anexa 3 Comentariile Organizatorului adresate unui Participant al cărui Proiect a fost recompensat cu titlul de “Inspirația Săptămânii”. 

Felicitări, te-am premiat cu titlul de “Inspirația Săptămânii”. Pentru a-ți putea livra Premiul, te rugăm să ne furnizezi datele tale personale într-un mesaj privat, completând formularul de mai jos: “Sunt de acord cu prelucrarea de către PEPCO RETAIL S.R.L., în conformitate cu Regulile Programului Promoțional “Inspirație PEPCO”, disponibil pe www.inspiratie.pepco.ro, a următoarelor date cu caracter personal:

Nume:

Prenume:

Strada:

Blocul și numărul apartamentului: 

Cod poștal:

Oraș:   

în scopul trimiterii premiului către mine și a respectării obligațiilor mele fiscale.”

 

***

 

Anexa 4 Mesajul Organizatorului către un Participant al cărui Proiect a primit titlul de “Inspirația Săptămânii”.

Sunt de acord cu prelucrarea de către PEPCO RETAIL S.R.L., în conformitate cu Regulile Programului Promoțional “Inspirație PEPCO”, disponibil pe www.inspiratie.pepco.ro, a următoarelor date cu caracter personal:

Nume:

Prenume:

Strada:

Blocul și numărul apartamentului: 

Cod poștal:

Oraș:   

în scopul trimiterii premiului către mine și a respectării obligațiilor fiscale.

 

PEPCO RETAIL S.R.L. societate înființată conform legislației din România, cu sediul social în Strada Ceasornicului, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, este Operatorul datelor tale cu caracter personal (“Operator”).

Pentru toate solicitările legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te rugăm să contactezi responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal prin email, la dpo@pepco.eu.

Datele vor fi prelucrate pentru a da posibilitatea Organizatorului Programului Inspirație PEPCO (“Program”) să te contacteze și să-ți trimită premiul, pe baza consimțământului tău, precum și să se apere cu privire la plângeri ale participanților în Program sau ale terților, pentru a analiza plângeri și să își îndeplinească obligațiile legale care îi revin.